GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin hayatımızda temel yapı taşı olması neticesinde , elektrik içeren alet/makine/ techizatların birbirlerini etkilemesi kaçınılmazdır. İnsan, hayvan ve çevre ile etkileşimde olan cihazların zarar vermemesi için gerekli bir takım güvenlik önlemlerinin alınması, standardizasyondan geçmektedir. Sürekli geliştirilen standartlara uygunluk tespiti için yapılacak ilk hamle ilgili ürünlerin test edilmesidir.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, bir çok ülke, elektrikli teçhizatların piyasada serbest dolaşımı için bağımsız / akredite laboratuvar ve belgelendirme firmaları tarafından gerçekleştirilmiş, test raporu, teknik dosya, standarda uygunluk belgesi veya uygunluk beyanı istemektedir.

İlgili standartlardan test/belgelendirme yapılmamış ürünlerin piyasada dolaşımının yasak olması, ithalat veya ihracat işlemlerini engellemektedir. Gümrüklerden geçişi gerekli dokümanların olmamasından dolayı engellenmekte, bu durum alıcı ve satıcı için ekstra masraf, zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Malum gümrük şartlarında ürünün bir gün dahi gecikmesi yüksek ücretlere tekamül etmekte, ticari olarak da iş ve itibar kaybına neden olmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için etkili danışmanlık almak esastır. CE işaretleme, ilgili temel testlerden kısaca bahsedecek olursak;

EMC Direktifi ve Testleri ;  Elektro manyetik uyumluluk anlamına gelen direktif, Ülkemizde; 2014/30 AB Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ile yasallaştırılmıştır. Sistemin, elektromanyetik etkilerinin diğer sistemleri etkilememesi veya diğer sistemlerden etkilenmemesi durumuna ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK Kısaca EMU denir. İlgili sistemin elektromanyetik dalgalar yayabilecek başlıca komponentleri ; kalitesiz kablolar, indüktörler, elektromekanik cihazlar, baskı devre elemanları, kondansatörler, bağlantı noktası sızıntıları , sayısal devre elemanları gibi örnekleyebiliriz. EMC testlerinde sistemin; diğer cihazlara girişimde bulunmadığı, diğer cihazlardan kaynaklanan girişimlere karşı bağışıklılığının olması, kendi içinde girişime yol açmaması ( öz uyumluluk) gibi şartları sağlayıp sağlamadığı aranır. Referans Standartlar ile bağımsız akredite laboratuvar tarafından teste tabi tutulan sistemlerin raporlaması yapılarak standardı karşılayıp karşılamadığı belirtilir. Standardı karşılamaması durumunda sistemin gerekli düzenlemeleri yapılarak Ticarette temel unsurlardan biri olan Sürekli İyileştirme de sağlanmış olur. Okumaya devam et “GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART”

BİZ KİMİZ ?

 

 

10 yılı geçkin deneyime sahip kurucularımız ile, sizlere daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla

www.emctesti.com projesini hayata getirdik. Elektromanyetik Uyumluluk Kapsamında Cihazlarınız test

edilerek raporlanır. CE işaretlemeniz sağlanır.

BİZ KİMİZ ?

 

 

10 yılı geçkin deneyime sahip kurucularımız ile, sizlere daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek amacıyla

www.emctesti.com projesini hayata getirdik. Elektromanyetik Uyumluluk Kapsamında Cihazlarınız test

edilerek raporlanır. CE işaretlemeniz sağlanır.

ELEKTROMANYETİK VE TEMEL KAVRAMLAR

Elektrik Alan

Bir elektrik yükünün etkisini gösterdiği bölgeye o yükün elektrik alanı denir. Elektrik
alanı E vektörü ile gösterilir. Eksi yük için elektrik alan vektörü eksi yüke doğru
yönelmiştir. Artı yük için ise artı yükten dışarı doğrudur. Elektrik alan vektörü
elektrik alan çizgilerini oluşturur ve iki yük arasındaki alan çizgileri geçişi Şekil
2.1’de gösterilmiştir. Zıt kutuplu iki yük için elektrik alan çizgileri artıdan çıkarak
eksiye doğru gitmekteyken, aynı kutuplu iki yük için elektrik alan çizgileri
birbirlerini bükerler

elektrik alan
elektrik alan

Şekil 2.1. Elektrik alan çizgileri

Manyetik Alan

 

Elektrik alan duran yüklerin oluşturduğu bir alan çeşidiyken, manyetik alan ivmesiz
düzgün doğrusal hareket eden yüklerin oluşturduğu bir alan çeşididir. Manyetik alan
elektrik alanı gibi vektörel bir büyüklüktür ve manyetik alan vektörü H simgesiyle
gösterilir. H manyetik alan vektörünün yönü yüklerin hareket yönüne diktir.
Manyetik alan çizgileri ile elektrik alan çizgileri arasındaki fark manyetik alan
çizgilerinin bir yükte başlayıp diğer yükte son bulmamasıdır. Bununla birlikte
manyetik alan çizgileri kendi üzerine kapanan eğriler oluşturur ve elektrik alan
çizgileri gibi birbirini kesmezler. Manyetik alan çizgilerinin sıklığı akım akan telden
uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak azalır. Manyetik alan vektörünün yönü, sağ el
kuralı ile bulunmaktadır. Bu kurala göre sağ el baş parmağı akım yönünde tutulurken diğer parmaklar teli doladığında parmakların gösterdiği yön manyetik alan
vektörünün yönüdür (Şekil 2.2).

 

manyetik alan
manyetik alan

 

2.3. Elektromanyetik Alan

Faraday ve Ampera kanunları, elektrik alan ve manyetik alan kavramlarının yüklerin
hareketinden kaynaklandığını ve zamana göre değişen elektrik alanın manyetik alan
oluşturacağını aynı şekilde zamana göre değişen manyetik alanın elektrik alanı
oluşturacağını ispatlamışlardır. Bu bağlamda elektromanyetik alan, elektrik alan ve
manyetik alanın birleşmiş halidir.

2.4. Elektromanyetik Girişim

 

Elektrik ve elektronik sistemler normal çalışma durumlarında elektromanyetik enerji
yayarlar. Yine bu sistemler çalışmaları sırasında istenmeyen elektromanyetik
ışımalar yaparlar. Oluşan bu elektromanyetik kirlilikler, çoğu zaman hassas
elektronik cihazlar ve sistemler üzerinde olumsuz etki gösterirler. Elektromanyetik
enerjinin iletim hattı veya ışıma yoluyla elektronik sistemlere kuplaj olmaları
(kenetlenme, bağlanma) sonucu cihazların ve sistemlerin olumsuz etkilenmelerine
Elektromanyetik Girişim (EMG) denilir. Genel olarak elektromanyetik girişim;

istenmeyen işaretin, temel işaret üzerine binerek oluşturduğu bozulma olarak ifade
edilir. Elektromanyetik girişim sonucunda cihazın veya sistemin performansı düşer.
Elektromanyetik girişimin sonuçları farklı şekillerde kendini gösterirler. Bazen
televizyonların karlanması gibi etkileri olabileceği gibi bazen de füze sistemlerinin
istenmeden ateşlenmesi gibi etkileri olabilir. Şekil 2.3 ve Şekil 2.4’de EMG için
örnekler verilmektedir.
Günlük yaşamda karşılaşılan elektromanyetik girişim olaylarına
• Yıldırım sonucu radyo yayınlarında görülen bozulmalar,
• Elektrik süpürgesinin, saç kurutma makinasının, radyo ve televizyon
yayınlarını bozması,
• Florasan lambaların yandığında televizyon yayınının bozulması,
• Cep telefonlarının ya da bilgisayarların, araçların elektronik sistemlerinde
bozulmalara yol açması,
• Radar kulesi yakınlarında uçan helikopterlerin kontrolden çıkması,
olmak üzere örnekler verilebilir.

elektromanyetik girişim
elektromanyetik girişim

 

Elektromanyetik Girişim ile ilgili ilk sorunlar 1930’lu yıllarda ortaya çıkmıştır. Bu
yıllarda kullanılan radyo alıcılarının elektrik motorları, benzinli motorlar gibi
cihazların elektromanyetik emisyonlarından etkilendiği görülmüştür. Bu nedenle
karşılaşılan ilk olaylar Radyo Frekans Girişimi (RFI) olarak adlandırılmıştır. İkinci
Dünya savaşı sırasında radar ve telsiz haberleşmesiyle birlikte elektronik alt
sistemler arasındaki girişim olayları artmıştır. Son yüzyıl içinde ortaya çıkan bazı
olayların nedenlerinin araştırılması ile elektromanyetik girişimin büyük felaketlere
neden olabileceği anlaşılmıştır. 1967 yılında, Forrestal uçak gemisinde füze
patlaması sonucu 134 kişinin ölmesinin sebebinin elektromanyetik girişim olduğu
ortaya çıkarılmıştır. 1982 yılından beri ABD ordusundaki Black Hawk helikopter
kazalarının çoğunun helikopterlerin radyo vericilerine yakın yaptıkları uçuşlar
olduğu görülmüştür. 1984 yılında ABD 911 İmdat telefonlarının anlamsız çağrılar
almasının sebebinin bina girişinde kullanılan telsiz telefonlarının 911 telefon
numarısına karşı düşen ASCII ve EBCDIC kodları üretmesinin olduğu bulunmuştur.
Bir başka yaşanmış olan kötü tecrübede radyo kontrollü bir vinç beklenmedik bir
anda, bir kepçe dolusu erimiş çeliği işçilerin üzerine dökmüştür. Yapılan incelemede
yeni radyo linkinin, orjinal açma-kapama düğmesinin kontrolü ile karıştığı ve kazaya
bu durumun yol açtığı bulunmuştur. Türkiye’de ise 2005 yılında Balıkesir jet
üstünden havalanan F16 savaş uçağının dönüş sırasında kuleyle irtibatının koptuğu
görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucu bölgede bulunan uydu alıcısının neden
olduğu girişim nedeniyle bağlantının koptuğu anlaşılmıştır. Bunun üzerine Türk
Telekomünikasyon Kurumu uydu alıcısı üreticilerini toplantıya çağırmış ve EMC
12
ölçümlerini yapmalarını istemiştir. 1990’lı yıllarda kablosuz iletişim sistemlerinin
yaygınlaşmaya başlamasıyla, elektromanyetik girişime karşı resmi önlemler alınmış
ve uygulanmıştır. Avrupa Birliği EMC Direktifi (EEC 89/336) bu önlemlere örnek
olarak verilebilir.

elektromanyetik girişim örneği

elektromanyetik girişim örneği
elektromanyetik girişim örneği

 

Elektromanyetik girişim sorunu, iki ana başlığa ayrılabilinir. Birincisi elektrik elektronik
cihaz ve sistemlerin iletkenlik (conducted interference) ve ışıma (radiated
interference) yoluyla yaydıkları elektromanyetik enerji emisyon (yayım) sorunudur.
Emisyon sorununda cihaz veya sistem kendisi haricindeki sistemler için tehlike
oluşturur. İkincisi elektrik-elektronik cihaz ve sistemlerin iletkenlik ve ışıma yoluyla
ortamda bulunan elektromanyetik enerjiden etkilenmesi, alınganlık sorunudur.
Alınganlık sorununda cihaz veya sistem kurban durumunda bulunur (Şekil 2.5).
Elektromanyetik girişim olayının gerçekleşmesi üç temel unsura bağlıdır. Bunlar;
Elektromanyetik Girişim Kaynağı, Elektromanyetik Girişimden etkilenen sistem ve
13
bu ikisi arasındaki bağlantı-kuplaj ortamıdır (Şekil 2.6). Ayrıca Çizelge 2.1’de farklı
bazı elektromanyetik girişim kaynağı, kuplaj ortamı ve etkilenen sistemlere ait
durumlar gösterilmektedir.

elektromanyetik girişim unsurları

elektromanyetik girişim unsurları
elektromanyetik girişim unsurları

 

Şekil 2.6. Elektromanyetik girişim unsurları
Çizelge 2.1. Elektromanyetik girişim kaynağı, ortamı ve etkilenen çizelgesi
EMG Kaynağı Kuplaj Ortamı Etkilenen Sistem
Radar Bağlantı kabloları Radyo alıcıları
Radyo Vericileri Güç Hatları Kontrol Sistemleri
Motorlar Antenden Antene Elektronik Sistemler
Anahtarlar Kablodan Kabloya Analog Sensörler
Atmosferik Gürültü Işıma ile emisyon İnsan
Yıldırım Ortak topraklama Hattı Yükselteçler
Şekil 2.7’de görüleceği üzere Elektromanyetik Girişim kaynakları genel olarak iki
ana başlığa ayrılabilir. Bunlar;
1- Doğal Girişim Kaynakları
2- Yapay Girişim Kaynakları
Doğal Girişim Kaynakları: Yıldırım, güneş patlaması, jeomanyetik fırtına vb. doğal
girişim kaynaklarını oluşturur. Yıldırım düşmesi sonucunda kısa bir zaman diliminde
çok büyük bir enerji açığa çıkar. Yıldırım esnasında hızlı akım değişimlerinden geniş
bantlı RF sinyalleri yayılır ve bu sinyaller girişim sorunları yaratır. Güneşte meydana gelen patlamalardan ortaya çıkan elektromanyetik enerji, dünyaya kadar ulaşmakta
ve özellikle haberleşme sistemlerinde girişimlere sebep olmaktadır.

 

Yapay Girişim Kaynakları:

İnsan yapımı elektrik-elektronik cihaz ve sistemlerin

yapay girişim kaynakları
yapay girişim kaynakları

gerçekleştirdikleri emisyonlar nedeniyle elektromanyetik ortamda etkileşimler
meydan gelebilir. Radar sistemleri, Televizyon vericileri, Cep telefonları, mikrodalga
fırınlar, açma-kapama sistemleri vb. bunlara örnek olarak verilebilir.
Şekil 2.7. Elektromanyetik girişim kaynakları
Girişim kaynağından çıkan elektromanyetik enerji, etkilenen sisteme farklı yollardan
ulaşır. Girişim kaynağı iletken bir yol, hat kullanarak direk olarak etkileyeceği
sisteme ulaşabileceği gibi başka bir girişim kaynağı üzerinden de etkileyeceği
sisteme ulaşabilir. İletken yol herhangi bir iletken, güç hatları, sinyal hatları,
topraklama hatları olabilir. Elektromanyetik enerji herhangi bir iletken yol
kullanmadan ışıma yoluyla da etkilenen sisteme ulaşabilir.

 

Kaynak : Merve Hatice KARATAŞ (Yüksek Lisans Tezi )

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) Resmi Gazete

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) Resmi Gazete

2 Ekim 2016 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 29845

YÖNETMELİK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:
ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ
(2014/30/AB)

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar.
(2) Bu Yönetmelik;
a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,
b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,
c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)
ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,
d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,
e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini,
kapsamaz.
(3) Birinci fıkrada belirtilen donanıma ilişkin Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklerin başka Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen düzenlenmesi durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya girdiği tarihten itibaren bu gerekliliklere ilişkin olarak bu Yönetmelik uygulanmaz veya bu Yönetmeliğin uygulanması durdurulur.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği mevzuatına uyum
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelik, 26/2/2014 tarihli ve 2014/30/AB sayılı Elektromanyetik Uyumluluk ile ilgili Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) AB: Avrupa Birliğini,
b) Akreditasyon: Bir ulusal akreditasyon kurumu tarafından bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun belirli bir uygunluk değerlendirme faaliyetini yerine getirmek üzere ilgili ulusal veya uluslararası standartların belirlediği gerekleri ve ilgili sektörel düzenlemelerde öngörülen ek gerekleri karşıladığının resmî kabulünü,
c) Bağışıklık: Donanımın, elektromanyetik bir bozulma bulunduğu sırada performans kaybı olmaksızın tasarlandığı şekilde çalışabilmesini,
ç) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
d) CE işareti: İmalatçı tarafından, cihazın CE işaretinin iliştirilmesini öngören teknik mevzuatın ilgili bütün kurallarına uygun olduğunu gösteren işareti,
e) Cihaz: Nihaî kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel, tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu, (Nihaî kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazlar da bu kapsamda değerlendirilir.)
f) Dağıtıcı: Bir cihazı tedarik zincirinde yer alarak piyasada bulunduran imalatçı veya ithalatçı haricindeki herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
g) Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,
ğ) Elektromanyetik bozulma: Donanımın performansını düşürebilen elektromanyetik gürültü, istenmeyen bir sinyal veya yayılma ortamının kendisindeki bir değişikliği,
h) Elektromanyetik ortam: Belli bir yerde gözlenebilen bütün elektromanyetik olayları,
ı) Elektromanyetik uyumluluk: Donanımın kendi elektromanyetik ortamında, aynı ortamda bulunan donanımlarda tolere edilemeyen elektromanyetik bozulmaya yol açmaksızın tatminkâr bir şekilde çalışabilme yeteneğini,
i) Geri çağırma: Hâlihazırda son kullanıcının elinde bulunan bir cihazın iadesini gerçekleştirmeye yönelik her türlü önlemi,
j) Güvenlik amaçları: Can ve mal güvenliğinin sağlanmasına yönelik amaçları,
k) İktisadi işletmeci: İmalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı ve dağıtıcıyı,
l) İmalatçı: Cihazı imal ederek veya cihazın tasarımını veya imalatını yaptırarak kendi adı veya ticari markası altında pazarlayan herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
m) İthalatçı: Bir ürünü yurtdışından ithal ederek piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişiyi,
n) Komisyon: Avrupa Komisyonunu,
o) Piyasada bulundurma: Cihazların ticari bir faaliyet yoluyla bir bedel karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için piyasaya sağlanmasını,
ö) Piyasadan çekmek: Tedarik zincirindeki cihazın piyasada bulundurulmasını önlemeyi amaçlayan her türlü önlemi,
p) Piyasaya arz: Bir cihazın piyasada ilk kez bulundurulmasını,
r) Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve uygulanabildiği durumlarda diğer cihazları,
s) Teknik şartname: Donanımda olması gereken teknik gerekliliklerin belirtildiği bir belgeyi,
ş) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu,
t) Uygunluk değerlendirme kuruluşu: Kalibrasyon, test, belgelendirme ve muayene de dahil olmak üzere uygunluk değerlendirme faaliyetleri gerçekleştiren kuruluşu,
u) Uygunluk değerlendirmesi: Cihazla ilgili olarak bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılanıp karşılanmadığını gösteren süreci,
ü) Uyumlaştırılmış standart: Uyumlaştırılmış Avrupa Birliği mevzuatını uygulamak amacıyla Komisyonun talebine istinaden kabul edilen bir Avrupa standardını,
v) Üye ülke: Avrupa Birliğine üye ülkeyi,
y) Yetkili temsilci: Bir imalatçıdan belirli görevlerle ilgili olarak onun adına hareket etmek üzere yazılı vekâlet almış Türkiye’de yerleşik herhangi bir gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Temel Gereklilikler, Piyasada Bulundurma ve/veya Hizmete Sunma,
Donanımın Serbest Dolaşımı
Temel gereklilikler
MADDE 6 – (1) Donanımın, Ek-I’de belirlenen temel gereklilikleri karşılaması gerekir.
Piyasada bulundurma ve/veya hizmete sunma
MADDE 7 – (1) Bakanlık, donanımın yalnızca uygun şekilde kurulması, bakımı yapılması, kullanım amacı doğrultusunda kullanılması ve bu Yönetmelikle uyumlu olması halinde piyasada bulundurulmasını ve/veya hizmete sunulmasını sağlamak için gerekli tüm tedbirleri alır.
Donanımın serbest dolaşımı
MADDE 8 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğe uygun donanımların piyasada bulundurulmasını ve/veya hizmete sunulmasını elektromanyetik uyumlulukla ilgili nedenlerden ötürü engellemez.
(2) Bu Yönetmeliğin gereklilikleri, donanımın hizmete sunulması veya kullanımıyla ilgili aşağıdaki özel tedbirlerin uygulanmasını engellemez:
a) Belirli bir bölgedeki mevcut veya öngörülen elektromanyetik uyumluluk sorunun üstesinden gelecek tedbirler.
b) İyi tanımlanmış spektrum durumlarında güvenlik amacıyla kullanıldıkları hallerde ulusal haberleşme ağlarını veya alıcı ve verici istasyonlarını korumaya yönelik güvenlik gerekçeleriyle alınan tedbirler.
(3) 3/4/2002 tarihli ve 24715 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Teknik Mevzuatın ve Standartların Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Bildirimine Dair Yönetmelik saklı kalmak kaydıyla bu özel tedbirler Bakanlık tarafından Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirilir.
(4) Donanımın bu Yönetmelikte belirtilen şartlara uygun hâle getirilinceye kadar piyasada bulundurulamayacağına ve/veya hizmete sunulamayacağına dair açık bir işaretin konulması şartıyla ticarî fuarlarda, sergilerde veya benzer etkinliklerde, bu Yönetmelikteki şartlara uygun olmayan donanımın tanıtılmasına ve/veya sergilenmesine müsaade edilir. Tanıtım, ancak elektromanyetik bozulmayı önlemek için uygun önlemler alınması kaydıyla yapılabilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İktisadi İşletmecilerin Yükümlülükleri
İmalatçının yükümlülükleri
MADDE 9 – (1) İmalatçılar, cihazı piyasaya arz ederken, cihazın Ek-I’de belirlenen temel gereklilikler doğrultusunda tasarlanmasını ve imal edilmesini sağlar.
(2) İmalatçılar Ek-II veya Ek-III’te anılan teknik dosyayı düzenler ve 16 ncı maddede anılan ilgili uygunluk değerlendirme prosedürünü uygular ya da uygulatır. Cihazın Ek-I’de belirlenen güvenlik gerekliliklerine uygunluğunun uygunluk değerlendirmesi prosedürüyle gösterildiği hallerde, imalatçılar bir AB uygunluk beyanı düzenler ve CE işaretini iliştirir.
(3) İmalatçılar, teknik dosyayı ve AB uygunluk beyanını cihazın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl süreyle muhafaza eder.
(4) İmalatçılar, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunun seri üretim boyunca da sürdürülmesini sağlar. Cihazın uygunluğunun beyan edilmesine temel teşkil eden cihaz tasarımında ya da özelliklerindeki değişiklikler ve uyumlaştırılmış standartlar veya diğer teknik şartnamedeki değişiklikleri takip eder ve gereğini yapar.
(5) İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazın; tanınmasını sağlayacak bir tip, parti veya seri numarası veya tanımlanmasını sağlayayacak başka bir unsur taşıdığında bu bilginin cihazın üzerinde bulunmasını, cihaz boyutunun veya yapısının buna imkan vermediği durumlarda bu bilginin cihazın ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede bulunmasını sağlar.
(6) İmalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini cihaz üzerinde ya da bunun mümkün olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede belirtir. İmalatçıyla iletişime geçilebilecek yalnızca bir adres gösterilir. İletişim bilgilerinin, Türkçe veya nihai kullanıcıların anlayacağı ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olması gerekir.
(7) İmalatçılar, talimatlar ve güvenlik bilgilerinin Türkçe olarak cihazla birlikte verilmesini sağlar. Bu tür talimatlar ve güvenlik bilgilerinin ve tüm etiketlerin net, anlaşılır ve okunaklı olması gerekir.
(8) Piyasaya arz ettikleri bir cihazın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği hallerde, imalatçılar, söz konusu cihazı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici tedbirleri alır. Ayrıca cihazın risk oluşturduğu durumlarda, imalatçılar, özellikle uygunsuzluk ile alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilendirir.
(9) İmalatçılar, gerekçeli talep üzerine, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren gerekli tüm bilgi ve belgeleri matbu veya elektronik biçimde Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. İmalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazların taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde, talebi halinde Bakanlık ile iş birliği yapar.
Yetkili temsilciler
MADDE 10 – (1) İmalatçılar, yazılı bir yetki belgesi ile bir yetkili temsilci atayabilir. 9 uncu maddenin birinci fıkrasında ortaya konulan yükümlülükler ve 9 uncu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen teknik dosya hazırlama yükümlülüğü, yetkili temsilcinin yetkileri arasında yer almaz.
(2) Yetkili temsilci, imalatçıdan alınan yetki belgesinde belirtilen görevleri yerine getirir. Yetki belgesi ile yetkili temsilcinin en az aşağıdakileri yapmasına izin verilir:
a) AB uygunluk beyanını ve teknik dosyayı, cihazın piyasaya arz edilmesinden itibaren 10 yıl boyunca talebi halinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza etmek.
b) Gerekçeli isteği üzerine, cihazın uygunluğunu kanıtlamak için gereken tüm bilgi ve belgeleri Bakanlığa sunmak.
c) Yetkili temsilcinin yetki belgesinde yer alan cihazın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem hakkında talebi halinde Bakanlık ile işbirliği yapmak.
İthalatçıların yükümlülükleri
MADDE 11 – (1) İthalatçılar, yalnızca bu Yönetmeliğe uygun cihazları piyasaya arz eder.
(2) İthalatçılar, cihazları piyasaya arz etmeden önce imalatçının 16 ncı maddede belirtilen gerekli uygunluk değerlendirme prosedürünü gerçekleştirdiğinden emin olur. İmalatçının teknik dosyayı düzenlediğinden, cihazın CE işaretini taşıdığından, gerekli belgelerin cihazla birlikte verildiğinden ve imalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında belirlenen gereklilikleri yerine getirdiğinden emin olur. İthalatçı, cihazın Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda, uygun hale getirilmeden cihazı piyasaya arz edemez. Ayrıca cihazın risk teşkil etmesi halinde, ithalatçı, imalatçıyı ve Bakanlığı bilgilendirir.
(3) İthalatçılar, isimlerini, tescilli ticari isimlerini ya da tescilli ticari markalarını ve ürün konusunda kendileriyle iletişime geçilebilecek adreslerini cihaz üzerinde, bunun mümkün olmadığı durumlarda cihaz ambalajında veya cihazla birlikte verilen bir belgede belirtir. İletişim bilgileri, Türkçe veya nihai kullanıcıların kolayca anlayabileceği ve Bakanlığın kabul edeceği bir dilde olmalıdır.
(4) İthalatçılar, 20 nci maddede anılan talimatların ve bilgilerin Türkçe olarak cihazla birlikte verilmesini sağlar.
(5) İthalatçılar, cihazın kendi sorumlulukları altındayken, depolama ve taşıma koşullarının, Ek- I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.
(6) Piyasaya arz ettikleri bir cihazın bu Yönetmeliğe uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda ithalatçılar, söz konusu cihazı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için derhal gerekli düzeltici önlemleri alır. Ayrıca, cihazın risk oluşturduğu durumlarda, ithalatçılar, özellikle uygunsuzluk ile alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilendirir.
(7) İthalatçılar, cihazın piyasaya arz edildiği tarihten itibaren 10 yıl boyunca, AB uygunluk beyanının bir kopyasını Bakanlığa sunmak üzere hazır tutar ve talep edilmesi halinde teknik dosyanın Bakanlığa sunulmasını sağlar.
(8) İthalatçılar, gerekçeli talep üzerine, cihazın bu Yönetmeliğe uygun olduğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri matbu veya elektronik biçimde Türkçe veya Bakanlığın kabul edeceği bir dilde Bakanlığa sunar. İthalatçılar, piyasaya arz ettikleri cihazların taşıdığı risklerin ortadan kaldırılması amacıyla yapılan faaliyetlerde talebi halinde Bakanlık ile iş birliği yapar.
Dağıtıcıların yükümlülükleri
MADDE 12 – (1) Dağıtıcılar, cihazı piyasada bulundururken, bu Yönetmeliğin gereklilikleri bakımından gereken özeni göstererek hareket ederler.
(2) Dağıtıcılar, cihazı piyasada bulundurmadan önce, cihazın CE işareti taşıdığını, gerekli belgeleri ve 20 nci maddede belirtilen talimat ve diğer bilgilerin Türkçe olarak cihazla birlikte verildiğini, imalatçı ve ithalatçının 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkralarında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında düzenlenen gereklilikleri yerine getirdiğini doğrular. Dağıtıcı, cihazın Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumda, uygun hale getirilmeden cihazı piyasada bulunduramaz. Ayrıca, cihaz risk teşkil ettiğinde, dağıtıcı, imalatçı veya ithalatçıyı ve ayrıca Bakanlığı bilgilendirir.
(3) Dağıtıcılar, cihaz kendi sorumlulukları altındayken, depolama ve taşıma koşullarının, Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere uygunluğunu tehlikeye atmasını önler.
(4) Piyasada bulundurdukları cihazların bu Yönetmeliğin gerekliliklerine uygun olmadığını bildiği veya bilmesinin gerektiği durumlarda, dağıtıcılar, söz konusu cihazı uygun hale getirmek, piyasadan çekmek veya gerektiğinde geri çağırmak için gereken düzeltici önlemlerin alındığından emin olur. Ayrıca, cihazın risk oluşturduğu durumlarda, dağıtıcılar özellikle uygunsuzlukla ve alınan tüm düzeltici önlemlerle ilgili ayrıntılı bir şekilde ve ivedilikle Bakanlığı bilgilendirir.
(5) Dağıtıcılar, gerekçeli talep üzerine, cihazın bu Yönetmeliğe uygunluğunu gösteren tüm bilgi ve belgeleri matbu veya elektronik biçimde Bakanlığa sağlar. Dağıtıcılar, talep edilmesi halinde, piyasada bulundurdukları cihazın teşkil ettiği riskleri ortadan kaldırmak için alınan her türlü önlem hakkında Bakanlık ile işbirliği yapar.
İmalatçıların yükümlülüklerinin ithalatçılara ve dağıtıcılara uygulandığı durumlar
MADDE 13 – (1) Bir cihazı kendi adı veya ticari markası altında piyasaya arz eden veya halihazırda piyasa arz edilmiş bir cihazı, bu Yönetmeliğin gereklerine uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren, bir ithalatçı veya dağıtıcı, bu Yönetmeliğin amaçları doğrultusunda imalatçı olarak kabul edilir ve 9 uncu maddede belirtilen imalatçı yükümlülüklerine tabi olur.
İktisadi işletmecilerin kimliğinin tespit edilmesi
MADDE 14 – (1) İktisadi işletmeciler, aşağıda belirtilenlerin kimliğinin tespitine ilişkin bilgileri talebi halinde Bakanlığa sağlar:
a) Kendilerine cihaz tedarik eden tüm iktisadi işletmeciler.
b) Kendilerinin cihaz tedarik ettiği tüm iktisadi işletmeciler.
(2) İktisadi işletmecilerin, cihazın kendilerine tedarik edilmesinden sonraki 10 yıl boyunca ve cihazı tedarik ettikten sonraki 10 yıl boyunca birinci fıkrada belirtilen bilgileri sunabilir durumda olmaları gerekir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Donanımın Uygunluğu
Donanımın uygunluk varsayımı
MADDE 15 – (1) Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlara veya bunlara karşılık gelen Uyumlaştırılmış Türk Standardlarına veya bunların ilgili bölümlerine uygun olan ürünlerin, bu standartlar veya ilgili bölümleri kapsamında EK-1’de belirtilen temel gereklere uygun olduğu varsayılır.
Cihazlar için uygunluk değerlendirme prosedürleri
MADDE 16 – (1) Cihazların, Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklere uygunluğu, aşağıdaki iki uygunluk değerlendirme prosedüründen biri aracılığıyla kanıtlanır:
a) Ek-II’de düzenlenen üretimin dahili kontrolü.
b) Ek-III’te düzenlenen ve üretimin dahili kontrolüne dayalı bir uygunluk değerlendirmesini takip eden AB tip incelemesi.
(2) İmalatçı, bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde anılan prosedürün uygulanmasını, temel gereklilikleri belirli yönleriyle sınırlandırmayı tercih edebilir ancak bunun için, temel gerekliliklerin diğer yönleri için birinci fıkranın (a) bendindeki prosedürün uygulanması şartı aranır.
AB uygunluk beyanı
MADDE 17 – (1) AB uygunluk beyanı, Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklerin yerine getirildiğini ifade eder.
(2) AB uygunluk beyanı, Ek-II ve Ek-III’te düzenlenen ilgili modüllerde belirtilen hususları içerecek şekilde Ek-IV’te yer aldığı gibi düzenlenir ve sürekli güncellenir. Başka dillerde düzenlendiği durumlarda AB uygunluk beyanına Türkçe tercümesi de eklenir.
(3) Cihazın, bir AB uygunluk beyanı gerektiren birden fazla mevzuata tabi olması durumunda, bu mevzuatın tamamı için tek bir AB uygunluk beyanı hazırlanır. AB uygunluk beyanı, mevzuatın adını, yayım tarihini ve yayımlama referansları da dahil olmak üzere ilgili mevzuatın tanımını içerir.
(4) İmalatçının, AB uygunluk beyanını düzenlemesiyle birlikte cihazın bu Yönetmelikte belirlenen gerekliliklere uygunluğuna ilişkin sorumluluğu üstlendiği varsayılır.
CE işaretinin genel ilkeleri
MADDE 18 – (1) CE işareti, 16/12/2011 tarihli ve 2011/2588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen ilkelere tabidir.
CE işaretinin iliştirilmesine dair kural ve koşullar
MADDE 19 – (1) CE işareti, cihaza veya onun veri levhasına, görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde iliştirilir. Cihazın yapısından dolayı bunun mümkün olmaması veya garanti edilememesi durumunda, işaret, ürünün ambalajına ve eşlik eden belgelere iliştirilir.
(2) CE işareti, cihaz piyasaya arz edilmeden önce iliştirilir.
(3) Bakanlık, CE işaretinin iliştirilmesine yönelik sürecin doğru uygulanmasını sağlamak amacıyla mevcut uygulamaları temel alır ve bu işaretin uygun olmayan kullanımı halinde gerekli müdahalede bulunur.
Cihazın kullanımıyla ilgili bilgiler
MADDE 20 – (1) Cihaz hizmete sunulduğunda Ek-I’de belirlenen temel gerekliliklere uygun olmasını sağlamak için cihazın montajı, kurulumu, bakımı veya kullanımı sırasında alınması gereken tüm spesifik önlemlere ilişkin bilgiler cihazla birlikte sunulur.
(2) Ek-I’de belirlenen temel gerekliliklere uygunluğu meskun mahallerde sağlanamayan cihazla birlikte bu tür bir kullanım kısıtına dair net bir ibare yer alır. Ayrıca uygun olması durumunda, ambalaj üzerinde de bu ibareye yer verilir.
(3) Cihazın, kullanım amacına uygun kullanılmasını sağlamak için gereken bilgiler, cihazla birlikte verilen talimatlara dahil edilir.
Sabit tesisatlar
MADDE 21 – (1) Piyasada bulundurulan ve sabit bir tesisata dahil edilebilecek olan cihazlar bu Yönetmelikte belirlenmiş olan ilgili tüm hükümlere tabi olur. Ancak 6 ncı madde, 9 ilâ 14 üncü madde ve 16 ilâ 20 nci maddenin gereklilikleri, belirli bir sabit tesisata dahil edilmek üzere tasarlanmış olan ve başka hiçbir şekilde piyasada bulundurulmayan cihazlar söz konusu olduğunda zorunlu olmaz. Bu gibi durumlarda, beraberinde verilen belgeler, sabit tesisatı ve onun elektromanyetik uyumluluk özelliklerini belirtir ve söz konusu tesisatın uygunluğundan taviz vermemek adına, cihazın sabit tesisata dahil edilmesi için alınacak olan önlemleri gösterir. Belgeler, 9 uncu maddenin beşinci ve altıncı fıkrası ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen bilgileri de içerir. Ek-I’de belirtilen iyi mühendislik uygulamaları belgelenir ve ilgili belgeler, ilgili kişi veya kişilerce söz konusu sabit tesisat çalışır durumda olduğu sürece Bakanlığın tasarrufu için hazır bir şekilde tutulur.
(2) Sabit tesisatın uygunsuzluğuna ilişkin belirtiler bulunması durumunda, özellikle de tesisatın yol açtığı bozulmalar hakkında şikayetler olması durumunda, Bakanlık, sabit tesisatın uygunluğuna ilişkin kanıt isteyebilir ve gerektiğinde bir değerlendirme başlatabilir. Uygunsuzluğun belirlenmesi durumunda, Bakanlık, sabit tesisatı, Ek-I’de belirlenen temel gerekliliklere uygun hale getirmek için uygun önlemlerin alınmasını şart koşabilir.
(3) Bakanlık, bir sabit tesisatın ilgili temel gerekliliklere uygunluğunun tesis edilmesinden sorumlu kişi veya kişileri belirlemek için gerekli hükümleri düzenler.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları
Bildirim
MADDE 22 – (1) Bakanlık, bu Yönetmelik altında üçüncü taraf uygunluk değerlendirme görevlerini yürütmeye yetkili olan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir.
Yetkili kuruluş
MADDE 23 – (1) Bakanlık, 28 inci maddeye uygunluk dahil olmak üzere, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının değerlendirilmesi ve bu kuruluşların görevlendirilmesi ve ayrıca gözetimi için gerekli prosedürleri düzenlemek ve uygulamakla yetkilidir.
Yetkili kuruluşa ilişkin esaslar
MADDE 24 – (1) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi işlemleri;
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarıyla çıkar çatışmasına imkân verilmeyecek şekilde,
b) Tarafsızlık ilkesi çerçevesinde,
c) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının görevlendirilmesi ile ilgili karar alacak uzman personel ile bu kuruluşların değerlendirmesini yapacak personelin farklı olması sağlanacak biçimde,
ç) Uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdiği faaliyet veya danışmanlık hizmetlerinin ticari veya rekabetçi bir biçimde sunulmayacağı bir biçimde,
d) Elde edilen bilgilerin gizliliğinin korunmasına özen gösterilerek,
e) İlgili görevlerin usulüne uygun ve eksiksiz yerine getirilebilmesi için gerekli olan yeteri sayıda uzman personelin istihdam edilmesi suretiyle,
yürütülür.
Bilgilendirme yükümlülüğü
MADDE 25 – (1) Bakanlık, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının yeterliliklerinin değerlendirilmesi ve görevlendirilmesine ilişkin esaslar ile onaylanmış kuruluşların gözetim esaslarını ve bu esaslarda meydana gelen her türlü değişikliği Ekonomi Bakanlığı aracılığı ile Komisyona bildirir.
Onaylanmış kuruluşlara ilişkin gereklilikler
MADDE 26 – (1) Onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilecek uygunluk değerlendirme kuruluşunda aşağıdaki nitelikler aranır.
(2) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ulusal mevzuata uygun bir şekilde kurulması ve tüzel kişiliği haiz olması gerekir.
(3) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, değerlendireceği cihazdan veya müesseseden/işletmeden bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş olması gerekir. Değerlendirdiği cihazın tasarımı, imalatı, tedariği, montajı, kullanımı veya bakımına dahil olan işletmeleri temsil eden bir sanayi, ticaret ve meslek odası, birlik veya dernek ya da mesleki federasyona bağlı bir kuruluş, bağımsızlığının ve hiçbir çıkar çatışması olmadığının kanıtlanması koşuluyla üçüncü taraf kuruluş olarak kabul edilebilir.
(4) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personeli, değerlendirdikleri cihazların tasarımcısı, imalatçısı, tedarikçisi, montajcısı, alıcısı, sahibi, kullanıcısı veya bakımını yapan kişi ya da bu taraflardan herhangi birinin temsilcisi olamaz. Bu durum, uygunluk değerlendirme kuruluşunun çalışmaları için gerekli olan cihazların kullanımını veya bu tür cihazların kişisel amaçlarla kullanımına engel teşkil etmez. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, onun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirmekten sorumlu personeli, söz konusu cihazların tasarım, imalat, yapım, pazarlama, kurulum, kullanım veya bakım işlemlerine doğrudan dahil olamaz veya bu tür faaliyetleri yürüten tarafları temsil edemez. Bu kuruluşlar, yetkilendirildikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili karar verme bağımsızlığını ve mesleğin gereklerini layığıyla yerine getirmesini olumsuz yönde etkileyebilecek hiçbir faaliyette bulunamaz ve faaliyete iştirak edemezler. Bu durum, danışmanlık hizmetleri için de geçerlidir. Uygunluk değerlendirme kuruluşları, şube, temsilcilik veya yüklenicilerinin yürüttüğü faaliyetlerin, kendi gerçekleştirdikleri uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin gizliliğini, nesnelliğini veya tarafsızlığını etkilemesini önler.
(5) Uygunluk değerlendirme kuruluşları ve onların personeli, uygunluk değerlendirme faaliyetlerini, yüksek seviyede gerekli teknik yeterliliğe ve mesleki donanıma sahip olacak şekilde yürütür ve söz konusu faaliyetlerin sonunda özellikle mali konulara ilişkin kararları alırken her türlü baskıdan, teşvikten ve faaliyet sonucundan etkilenebilecek kişi ya da kişilerden bağımsız hareket eder.
(6) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, ister uygunluk değerlendirme kuruluşunun kendisi tarafından ister onun adına ve onun sorumluluğu altında yürütülüyor olsun, Ek-III ile kendisine atanan ve hakkında yetkilendirilmiş olduğu tüm uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirebilecek kapasiteye sahip olması gerekir. Uygunluk değerlendirme kuruluşunun, her zaman, her bir uygunluk değerlendirme prosedürü için ve yetkilendirildiği her bir cihaz kategorisi ve türü için aşağıda belirtilen zorunlu gerekliliklere sahip olması gerekir:
a) Uygunluk değerlendirme görevlerini yerine getirecek teknik bilgiye, yeterli düzeyde ve uygun deneyime sahip personel.
b) Uygunluk değerlendirme prosedürlerinin şeffaflığını veya yeniden üretilebilirliğini sağlayacak şekilde, uygunluk değerlendirmesi gerçekleştirilirken göz önünde bulundurulan prosedürlerin açıklamalarına ve uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirdiği görevler ile diğer faaliyetleri arasındaki ayrımı sağlayacak uygun politika ve prosedürler.
c) Taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, organizasyon yapısı, söz konusu ürünün teknoloji karmaşıklık derecesini ve üretim sürecinin hacmini veya vasfını dikkate alan faaliyetlerin gerçekleşmesi için gerekli yöntemler.
ç) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile bağlantılı teknik ve idari görevleri uygun bir şekilde yerine getirmek için gerekli olan araçlara sahip olma; tüm gerekli ekipman veya tesislere erişim imkânı.
(7) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu personelin aşağıdaki şartlara sahip olması gerekir:
a) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun onaylanmış kuruluş olarak yerine getirmekle görevlendirildiği uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin tümünü kapsayan yeterli bir teknik ve mesleki eğitim.
b) Yaptıkları değerlendirmelerin gerekliliklerine ilişkin yeterli bilgi birikimi ve bu değerlendirmeleri yapmak için gereken yetki.
c) Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartlar ile AB mevzuatı ve ulusal mevzuatın ilgili hükümlerine ilişkin uygun bilgi birikimi ve bunların idraki.
ç) Yürüttüğü faaliyetlerin yerine getirilmiş olduğunu kanıtlayan sertifikalar, kayıtlar ve raporları düzenleyebilme yeterliliği.
(8) Uygunluk değerlendirme faaliyetlerini yerine getirmekten sorumlu uygunluk değerlendirme kuruluşları, bu kuruluşların üst düzey yöneticileri ve personelin tarafsızlığını garanti eder. Bir uygunluk değerlendirme kuruluşunun en üst düzey yöneticileri ve uygunluk değerlendirme görevlerini gerçekleştirmekten sorumlu personelinin ücretleri, yapılan değerlendirmelerin sayısına veya bu değerlendirmelerin sonuçlarına bağlı olamaz.
(9) Sorumluluk, ulusal mevzuata göre kamu tarafından üstlenilmemişse veya Bakanlığın kendisi doğrudan uygunluk değerlendirmesinden sorumlu değilse uygunluk değerlendirme kuruluşları mesleki sorumluluk sigortası yaptırır.
(10) Uygunluk değerlendirme kuruluşunun personeli, Bakanlık ile ilişkili durumlar hariç olmak üzere Ek-III veya ulusal mevzuatın atıf yaptığı herhangi bir hüküm kapsamında görevlerinin yerine getirilmesi sırasında elde edilen tüm bilgiler ile ilgili olarak mesleki gizliliği gözetir. Mülkiyet hakları korunur.
(11) Uygunluk değerlendirme kuruluşları, ilgili standardizasyon faaliyetlerine ve onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için AB tarafından ilgili teknik düzenleme kapsamında oluşturulan grubun çalışmalarına katılır veya değerlendirme faaliyetlerini yürüten personelin bu faaliyetlerden haberdar olmasını sağlar. Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu için oluşturulan grubun çalışmaları sonucunda ortaya çıkan kararlar ile hazırlanan dokümanlar rehber kılavuz olarak kullanılır.
Onaylanmış kuruluşların uygunluk varsayımı
MADDE 27 – (1) Bir uygunluk değerlendirme kuruluşu, Avrupa Birliği Resmî Gazetesi’nde referans numaraları yayımlanmış uyumlaştırılmış standartlarda veya bunların ilgili bölümlerinde belirlenen kriterlere uygunluğunu kanıtlaması durumunda 26 ncı maddede düzenlenen gerekliliklere, uygulanabilir uyumlaştırılmış standartların bu gereklilikleri kapsaması koşuluyla uygun varsayılır.
Onaylanmış kuruluşların şube, temsilcilik ve alt yüklenicileri
MADDE 28 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmesi ile ilgili belirli görevleri alt yükleniciye vermesi veya bir şubeyi/temsilciliği bu faaliyetler için kullanması durumunda, söz konusu kuruluş, alt yüklenicinin veya şubenin/temsilciliğin 26 ncı maddede belirlenen gereklilikleri karşılamasını sağlar ve konuya ilişkin olarak Bakanlığı bilgilendirir.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu görevlerin belirlenmiş olduğu hallerde alt yükleniciler veya şubeler/temsilcilikler tarafından yerine getirilen görevlerin tüm sorumluluğunu alır.
(3) Onaylanmış kuruluşlar tarafından yerine getirilecek faaliyetler, yalnızca müşterinin onaylaması halinde bir alt yükleniciye verilebilir veya bir şube/temsilcilik tarafından yerine getirilebilir.
(4) Onaylanmış kuruluşlar, alt yüklenici veya şubenin/temsilciliğin niteliğinin değerlendirilmesi ve bunlar tarafından Ek-III kapsamında yürütülen faaliyetlerin değerlendirilmesi ile ilgili belgeleri, gerektiğinde Bakanlığa sunmak üzere muhafaza ederler.
Bildirim başvurusu
MADDE 29 – (1) Türkiye’de yerleşik uygunluk değerlendirme kuruluşlarından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilmek isteyenler Bakanlığa başvurur.
(2) Başvuru belgesiyle birlikte yetkin olduklarını belirttikleri uygunluk değerlendirme faaliyetleri, uygunluk değerlendirme modülü veya modülleri ve cihaz hakkında gerekli bilgiler ve ayrıca varsa uygunluk değerlendirme kuruluşunun 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri karşıladığını kanıtlayan ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2621 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası çerçevesinde düzenlenmiş bir akreditasyon belgesi sunulur.
Bildirim süreci
MADDE 30 – (1) Bakanlık, yalnızca 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri karşılayan uygunluk değerlendirme kuruluşlarını onaylanmış kuruluş olarak görevlendirebilir.
(2) Bakanlık görevlendirilmesi uygun bulunan kuruluşları Ekonomi Bakanlığı vasıtası ile Komisyona ve AB üyesi ülkelere bildirir. Bildirim, AB’nin Yeni Yaklaşım Onaylanmış Kuruluşlar Bilgi Sistemi kullanılarak yapılır.
(3) Bildirim, uygunluk değerlendirme faaliyetlerine, ilgili uygunluk değerlendirme modül/modüllerine, cihaza ve ayrıca kuruluşun yetkinliğine dair tüm ayrıntıları içerir.
(4) Akreditasyon belgesi olan onaylanmış kuruluş adayının Komisyona bildirim tarihinden itibaren iki hafta içinde Komisyon veya AB üyesi ülkeler, bildirimi yapılan onaylanmış kuruluş adayının yeterliliği hakkında ek bilgi isteyebilir veya itirazda bulunabilir. Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarasının tahsis edilmesinin ardından Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.
(5) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun bildirime konu faaliyet ve özelliklerinde meydana gelen değişiklikler hakkında Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bilgilendirir.
Onaylanmış kuruluşların atanması
MADDE 31 – (1) Bildirimi yapılan uygunluk değerlendirme kuruluşuna Komisyon tarafından bir kimlik kayıt numarası tahsis edilmesinin ardından Bakanlık bu kuruluşu onaylanmış kuruluş olarak atar.
Görevlendirmelerde değişiklikler
MADDE 32 – (1) Bakanlığın, onaylanmış kuruluşun artık 26 ncı maddede düzenlenen gereklilikleri karşılamadığını veya yükümlülüklerini yerine getiremediğini belirlemesi veya bu yönde bilgilendirilmesi durumunda, bu gerekliliklerin karşılanmaması veya bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunun ciddiyetine bağlı olarak Bakanlık, kuruluşun faaliyetlerini kısıtlar, askıya alır veya onaylanmış kuruluş statüsüne son verir. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bu konu hakkında derhal bilgilendirir.
(2) Bakanlık, faaliyeti kısıtlanan, askıya alınan, onaylanmış kuruluş statüsüne son verilen veya kendi isteği ile faaliyetine son veren onaylanmış kuruluşun faaliyette bulunduğu dönemde yapmış olduğu uygunluk değerlendirme işlemleri ile ilgili kayıt ve belgeleri, aynı konuda faaliyette bulunan başka bir onaylanmış kuruluş tarafından işleme alınmasını veya Bakanlığın talep etmesi halinde, Bakanlığa sunmak üzere saklanmasını sağlamak için uygun önlemleri alır.
Onaylanmış kuruluşların yetkinliğine ilişkin itiraz
MADDE 33 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşun görevlendirilmesine temel oluşturan veya yeterliliğini koruduğuna ilişkin tüm bilgileri talebi üzerine Komisyona sunmak üzere Ekonomi Bakanlığına bildirir.
(2) Bakanlık, Komisyon veya AB üyesi ülkelerden birinin Bakanlığın görevlendirdiği bir onaylanmış kuruluşun teknik yeterliliğinin ve ilgili mevzuata uygunluğunun incelenmesini talep etmesi halinde, 1/2006 sayılı Türkiye-Avrupa Birliği Ortaklık Konseyi Kararının 4 üncü maddesinde belirtilen usülü takip eder.
Onaylanmış kuruluşların faaliyetlerine ilişkin yükümlülükleri
MADDE 34 – (1) Onaylanmış kuruluş, uygunluk değerlendirmelerini, Ek-III’te belirtilen uygunluk değerlendirme prosedürüne uygun olarak yürütür.
(2) Uygunluk değerlendirmeleri, iktisadi işletmeciler için gereksiz yük oluşturmayacak şekilde yürütülür. Uygunluk değerlendirme kuruluşları faaliyetlerini; taahhüt ettiği işin büyüklüğü, faaliyet gösterdiği sektör, yapısı, söz konusu cihazın teknolojisinin karmaşıklık derecesi ve üretim sürecinin hacminin veya vasfını dikkate alarak yürütür. Bunu yaparken cihazın bu Yönetmelikte uygunluğu için gerekli olan koruma seviyesini ve titizlik derecesini de dikkate alır.
(3) Onaylanmış kuruluş, Ek-I’de düzenlenen temel gerekliliklerin, ilgili uyumlaştırılmış standartların veya teknik şartnamelerin bir imalatçı tarafından karşılanmadığını tespit etmesi durumunda, söz konusu imalatçının uygun düzeltici önlemleri almasını ister ve uygunluk belgesi düzenlemez.
(4) Onaylanmış kuruluş, bir belge verilmesinin ardından uygunluğun izlenmesi sırasında, bir cihazın artık uygun olmadığını belirlemesi durumunda, imalatçıdan uygun düzeltici önlemleri almasını ister ve gerekirse belgeyi askıya alır veya geri çeker.
(5) Düzeltici önlemlerin alınmaması veya istenen etkiyi yapmaması durumunda, onaylanmış kuruluş, uygun şekilde, ilgili bütün belgeleri kısıtlar, askıya alır veya geri çeker.
Onaylanmış kuruluşların kararlarına itirazlar
MADDE 35 – (1) Bakanlık, onaylanmış kuruluşların kararlarına karşı bir itiraz mekanizmasının mevcut olmasını sağlar.
Onaylanmış kuruluşların bilgi verme yükümlülüğü
MADDE 36 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlığı aşağıdaki hususlar hakkında bilgilendirir:
a) Bir belgenin reddi, kısıtlaması, askıya alınması veya geri çekilmesi.
b) Bildirim kapsamını ve koşullarını etkileyen herhangi bir durum.
c) Uygunluk değerlendirme faaliyetleri ile ilgili olarak Bakanlıktan almış oldukları herhangi bir bilgi talebi.
ç) Talep olması halinde, sınır ötesi faaliyetler ve bir işin alt yükleniciye verilmesi dahil başka herhangi bir faaliyet ile görevlendirildiği kapsamda yürüttüğü uygunluk değerlendirmesi faaliyetleri.
(2) Onaylanmış kuruluşlar, bu Yönetmelik kapsamında görevlendirilen, aynı cihaz için benzer uygunluk değerlendirme faaliyetleri yürüten diğer onaylanmış kuruluşlara, olumsuz sonuçlanan ve talep edilmesi halinde olumlu sonuçlanan uygunluk değerlendirme işlemleri hakkında bilgileri vermek zorundadır.
Onaylanmış kuruluşların koordinasyonu
MADDE 37 – (1) Onaylanmış kuruluşlar, Bakanlık ve Komisyon tarafından oluşturulan komite ve çalışma gruplarına katılım sağlar veya buralarda temsil edilirler.
ALTINCI BÖLÜM
Piyasa Gözetimi ve Denetimi, Cihazların Kontrolü ve
Korunma Önlemleri Prosedürü

Piyasa gözetimi ve denetimi ve cihazların kontrolü
MADDE 38 – (1) Cihazların piyasa gözetimi ve denetiminde, 13/11/2001 tarihli ve 2001/3529 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Ulusal düzeyde risk teşkil eden ürünler için izlenecek usuller
MADDE 39 – (1) Bakanlığın, bu Yönetmelik kapsamındaki bir cihazın, bu Yönetmelik kapsamında kamu yararının korumasına karşı bir risk teşkil ettiğine ilişkin bir gerekçesinin olması durumunda, Bakanlık, söz konusu cihaz ile ilgili olarak bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklerin tümünü kapsayan bir değerlendirme yapar. İlgili iktisadi işletmeciler, bu amaç doğrultusunda Bakanlık ile işbirliği yapar. Bakanlık, değerlendirme sonucunda, cihazın bu Yönetmelikte düzenlenen gerekliliklere uygun olmadığını tespit etmesi durumunda, ivedilikle, riskin mahiyeti ile orantılı olarak makul bir süre içerisinde ilgili iktisadi işletmecinin cihazı söz konusu gerekliliklere uygun hale getirmek için tüm uygun düzeltici önlemleri almasını, cihazı piyasadan çekmesini veya makul bir zaman içerisinde geri çağırmasını ister. Bakanlık, ilgili onaylanmış kuruluşu konu hakkında bilgilendirir.
(2) Birinci fıkrada yer alan önlemler için Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Yönetmelik ile 2/10/2012 tarihli ve 28429 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.
(3) Bakanlık, uygunsuzluğun ülkeyle sınırlı olmadığını düşünmesi durumunda, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri, değerlendirmenin sonuçları ve iktisadi işletmecilerden almalarını istedikleri önlemler hakkında bilgilendirir.
(4) İktisadi işletmeci, piyasada bulundurduğu tüm cihazlara ilişkin uygun düzeltici tedbirin alınmasını sağlar.
(5) İlgili iktisadi işletmecinin, birinci fıkrada belirtilen süre içerisinde yeterli düzeltici önlemi almaması durumunda, Bakanlık, cihazın piyasada bulundurulmasını yasaklamak veya kısıtlamak, bu cihazları piyasadan çekmek veya geri çağırmak için tüm uygun geçici önlemleri alır. Bakanlık, Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla Komisyonu ve AB üyesi ülkeleri bir an önce bu önlemler hakkında bilgilendirir.
(6) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgiler, tüm mevcut ayrıntıları, özellikle de uygun olmayan cihazların tanımlanması için gerekli olan verileri, cihazların menşeini, iddia edilen uygunsuzluğun ve söz konusu olan riskin mahiyetini, alınan önlemlerin mahiyetini ve süresini ve ilgili iktisadi işletmeci tarafından öne sürülen argümanları içerir. Bakanlık, özellikle uygunsuzluğun aşağıdaki nedenlerden birinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirtir:
a) Cihazın, bu Yönetmelikte kapsanan kamu çıkarının korunması hususu ile ilgili gereklilikleri karşılamaması.
b) 15 inci maddede belirtilen uygunluk varsayımı olduğu kabul edilen uyumlaştırılmış standartlardaki eksiklikler.
(7) Bakanlık, AB pazarında başlatılan bir işleme ilişkin Komisyon tarafından iletilen bilgiye istinaden söz konusu cihazın uygunsuzluğuna dair uygulanmasını kabul ettiği bir tedbiri ve elinde bulunan herhangi bir ek bilgiyi; ayrıca bildirilen tedbire itiraz ediyorsa itirazlarını, Komisyona ve Avrupa Birliği üyesi ülkelere Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla bildirir.
(8) Bu maddenin beşinci fıkrasında belirtilen bilgi verme işleminden sonraki üç ay içerisinde Bakanlık tarafından alınan geçici önlem aleyhinde bir AB üyesi ülke ya da Komisyon tarafından bir itirazda bulunulmaması durumunda söz konusu önlem haklı kabul edilir.
(9) Bakanlık, söz konusu cihaz ile ilgili olarak cihazın piyasadan çekilmesi gibi uygun kısıtlayıcı önlemlerin gecikmeden alınmasını sağlar.
Korunma önlemleri usulü
MADDE 40 – (1) 39 uncu maddenin dördüncü ve beşinci fıkralarında belirtilen tedbire karşı AB üyesi ülkelerden ve Komisyondan itiraz olur ve Komisyon tarafından yapılan incelemede sözkonusu tedbirin haklı gerekçeye dayanmadığına hükmedilirse tedbir yürürlükten kaldırılır.
Şekli uygunsuzluk
MADDE 41 – (1) 39 uncu maddeye halel getirmeksizin aşağıdaki bulgulardan birine ulaşması durumunda Bakanlık, ilgili iktisadi işletmeciden uygunsuzluğa son vermesini ister:
a) CE işaretinin, “CE” İşareti Yönetmeliğinde belirtilen genel esaslara aykırı şekilde iliştirilmesi.
b) CE işaretinin iliştirilmemesi.
c) AB uygunluk beyanının düzenlenmemesi.
ç) AB uygunluk beyanının doğru düzenlenmemesi.
d) Teknik dosyanın olmaması veya eksik olması.
e) 9 uncu maddenin altıncı fıkrasında ve 11 inci maddenin üçüncü fıkrasında yer alan bilgilerin olmaması, yanlış olması veya eksik olması.
f) (e) bendinde ifade edilenler dışında 9 uncu maddede veya 11 inci maddede belirtilen gerekliliklerden herhangi birinin karşılanmaması.
(2) Bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen uygunsuzluğun devam etmesi halinde, Bakanlık, cihazın piyasada bulunmasını kısıtlamak veya engellemek için tüm uygun önlemleri alır ve cihazın geri çağrılmasını veya piyasadan çekilmesini sağlar.
YEDİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Komite işlemleri
MADDE 42 – (1) Bakanlık, Komisyon tarafından kurulan Elektromanyetik Uyumluluk Komitesinin çalışmalarına katılır.
İdarî yaptırımlar
MADDE 43 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı davrananlara, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Düzenleme yetkisi
MADDE 44 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanması ile ilgili düzenleme yapmaya yetkilidir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 45 – (1) 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) yürürlükten kaldırılmıştır. Diğer düzenlemelerde yürürlükten kaldırılan yönetmeliğe yapılan atıflar, bu Yönetmeliğe yapılmış olarak kabul edilir.
Geçiş hükmü
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bakanlık, 24/10/2007 tarihli ve 26680 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT) kapsamında kalan, söz konusu Yönetmeliğe uygun olan ve bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihinden önce piyasaya arz edilen donanımların piyasada bulundurulmasını veya hizmete sokulmasını engellemez.
Yürürlük
MADDE 46 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 47 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Ekleri için tıklayınız

GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART

Teknolojinin gelişmesi ve elektriğin hayatımızda temel yapı taşı olması neticesinde , elektrik içeren alet/makine/ techizatların birbirlerini etkilemesi kaçınılmazdır. İnsan, hayvan ve çevre ile etkileşimde olan cihazların zarar vermemesi için gerekli bir takım güvenlik önlemlerinin alınması, standardizasyondan geçmektedir. Sürekli geliştirilen standartlara uygunluk tespiti için yapılacak ilk hamle ilgili ürünlerin test edilmesidir.

Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere, bir çok ülke, elektrikli teçhizatların piyasada serbest dolaşımı için bağımsız / akredite laboratuvar ve belgelendirme firmaları tarafından gerçekleştirilmiş, test raporu, teknik dosya, standarda uygunluk belgesi veya uygunluk beyanı istemektedir.

İlgili standartlardan test/belgelendirme yapılmamış ürünlerin piyasada dolaşımının yasak olması, ithalat veya ihracat işlemlerini engellemektedir. Gümrüklerden geçişi gerekli dokümanların olmamasından dolayı engellenmekte, bu durum alıcı ve satıcı için ekstra masraf, zaman ve para kaybına neden olmaktadır. Malum gümrük şartlarında ürünün bir gün dahi gecikmesi yüksek ücretlere tekamül etmekte, ticari olarak da iş ve itibar kaybına neden olmaktadır. Bu durumların önüne geçmek için etkili danışmanlık almak esastır. CE işaretleme, ilgili temel testlerden kısaca bahsedecek olursak;

EMC Direktifi ve Testleri ;  Elektro manyetik uyumluluk anlamına gelen direktif, Ülkemizde; 2014/30 AB Elektromanyetik Uyumluluk direktifi ile yasallaştırılmıştır. Sistemin, elektromanyetik etkilerinin diğer sistemleri etkilememesi veya diğer sistemlerden etkilenmemesi durumuna ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK Kısaca EMU denir. İlgili sistemin elektromanyetik dalgalar yayabilecek başlıca komponentleri ; kalitesiz kablolar, indüktörler, elektromekanik cihazlar, baskı devre elemanları, kondansatörler, bağlantı noktası sızıntıları , sayısal devre elemanları gibi örnekleyebiliriz. EMC testlerinde sistemin; diğer cihazlara girişimde bulunmadığı, diğer cihazlardan kaynaklanan girişimlere karşı bağışıklılığının olması, kendi içinde girişime yol açmaması ( öz uyumluluk) gibi şartları sağlayıp sağlamadığı aranır. Referans Standartlar ile bağımsız akredite laboratuvar tarafından teste tabi tutulan sistemlerin raporlaması yapılarak standardı karşılayıp karşılamadığı belirtilir. Standardı karşılamaması durumunda sistemin gerekli düzenlemeleri yapılarak Ticarette temel unsurlardan biri olan Sürekli İyileştirme de sağlanmış olur. Okumaya devam et “GÜMRÜKTE TAKILMAMAK İÇİN LVD/EMC TESTLERİ ŞART”

EMC Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

EMC Hakkında Sıkça Sorulan Sorular

 

EMC NEDİR?

 

Bir sistemin herhangi bir ortamda herhangi başka bir sistemin veya kendisine etki etmeden doğrudan çalışmasına elektro manyetik uyumluluk denir.

Günümüzdeki elektrik ve elektronik sistemlerin yaygınlaşmasıyla ile birbirleri arasında etkileşime girmeden çalışmaları önemli bir durum almıştır.

Bunun yanı sıra şebeke hatlarından ve havadan gelen bozucu gürültüler elektronik sistemlerine bozucu etkiler gösterebilir, ayrıca sizin elektronik sisteminizde gürültü yayması mümkündür.

Tüm sistemlerin beraber ve güvenli çalışabilmesi için uyulması gereken birtakım standartlar mevcuttur.

İlk olarak Marconi’nin deneyleriyle 1800’lü yılların sonlarına doğru  oluşan manyetik uyumluluk ve manyetik girişim kavramları, 1900’lerin başına geldiğinde kablo yardımı sayesinde Atlantik ötesi iletişim teknolojisinin önü açıldı. 1920’lerde ise konu hakkında teknik makaleler yazılmaya başladı. 1930’lu yılarda motorlar, demir yolları gibi sistem ve cihazlarda radyo frekansları önemli sorunlar haline gelmeye başladı.

  1. Dünya Savaşı sırasında, EMI, büyük sorun haline geldi. 1950’lerde transistör’ün 1960’larda tümleşik devrelerin, 1970’lerde mikroişlemcilerin buluşu ve hızlı sorunu ön plana çıkardı. Frekans planlaması gereği oluştu. Tümleşik devre teknolojileri ve sayısal işaretleme meseleyi büyüttü. 1979 yılında Amerika’da FCC kuruldu ve bu mesele hakkında çeşitlik standartlar yayınladı. EMI – EMC testleri oluşturuldu.

Elektromanyetik girişim elektrik ve elektronik cihazların performanlarında azalmalara, bozulmalara veya hatalı işlemesine yol açan radyo frekanslarında doğal veya insan kaynaklı her türlü bozucu etki olarak tanımlanabilir.

Günlük hayatımızdan elektromanyetik girişim örnekleri vermek gerekilirse; cep telefonlarının araç  ABS sistemlerini etkilemesi, baskı devrelerde sızıntı , radyo dinlenilen sırada polis telsizlerinin araya girmesi, cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler verebiliriz.

Cihazın elektromanyetik açıdan uyumlu olarak kabul edilebilmesi için 3 şart vardır.

*Diğer cihazlara etkileşimde bulunmamak

*Kendi içinde girişime yol açmamak (öz uyumluluk).

*Diğer cihazlardan kaynaklanan girişime karşı bağışıklık olmak.

Elektromanyetik girişim, cihazın etkilendiği elektromanyetik ortamın sonucu olarak gözlemlenir. Belirli bölgelerde meydana gelen tüm elektromanyetiksel durumlar, o bölgenin elektromanyetik ortamını oluşturur. Oluşan bu elektromanyetik ortamın başlıca etkileri de EMI ve EMC olarak söylenebilir. Elektromanyetik çevreyi karakterize etmek istersek, 2 unsurla karşılaşırız:

*Frekans / Zaman

*Genlik (Elektromanyetik enerjinin şiddeti)

Elektromanyetik girişimini oluşturan sebepler; baskı devre elemanları, kalitesiz kablolar, dirençler, kondansatörler, bağlantı noktalarındaki sızıntılar, indüktörler, eleman değişikliği, elektromekanik cihazlar, sayısal devre elemanları, mekanik anahtarlar şeklinde liste yapılabilir.

 

what emc
emu nedir

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) NEDİR?

EMI durumuna karşı alınacak önlem topraklama olabilir. Topraklamanın amacı elektromanyetik girişime yol açabilecek radyo frekansı gerilimlerinin oluşmasını azaltmaktır.

Alınabilecek ikinci önlem ise ekranlamadır. Ekranlama belirli bölgeyi elektromanyetik ortamdan iç elektromanyetik ortamın dışarıya sızmasını engellemek amacı ile yapılır.

Bir diğer önlem ise bağlama yöntemidir. Bağ; iki iletken arasında elektriksel olarak bağlanılır, referans noktasının cihazın her noktasında aynı seviyede olması halinde elektromanyetik girişimi en aza indirgeme amaçlı olarak bağlama yöntemi kullanılır. Bu durum bağlantıların mükemmel olmasına yani düşük empedanslı bir devre tasarlanmasına bağlıdır.

Alınabilecek başka önlem, filtrelemedir. Filtreler, iletkenler üzerinde yayılan elektromanyetik girişimi engellemek amacıyla tasarlanabilirler. Bu düzeydeki her devreye özel bir filtre devresi de tasarlanabilir.

Son önlem ise kablolamadır. Kablo, elektromanyetik enerjiye ulaşabileceği yüke kadar kılavuzluk eder. Sistemin en uzun parçalarını oluşturanlardır ve bundan dolayı EMI gürültüsünün ortamdan alınıp verilmesinde etkin bir anten görevindedir.

 

emc neden gereklidir

 

ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK (EMC) NEDİR?

Elektromanyetik uyumluluk, elektromanyetik enerjinin oluşması, iletilmesi ve alınması durumunda sağlanan ve elektromanyetik açıdan bir girişim oluşturmayacak her türlü etki olarak tanımlanabilir.

Oluşan standartlar sonucunda elektronik ürünün pazarlanabilmesi açısından elektromanyetik uyumluluğu çok önemli kriter haline gelmiştir. Eğer bir ürün herhangi bir ülkenin koşullarını sağlamıyorsa, ürün o ülkede satılamaz.

Teknolojinin gelişimi sonucunda, sistem veya cihaz tasarımında elektromanyetik uyumluluk, diğer tasarım kriterleri kadar önemli olan bir tasarım kriteri haline gelmiştir.

1996 yılından itibaren EMC standartları elektronik cihazlar için zorunlu hale getirilmiştir. Bu yüzden ürünlerini satmak isteyen üreticilerin çeşitli testlerden geçerek cihazlarına “CE” sembolünü koymaları gerekmektedir.

emc testi nedir

 

EMI VE EMC DOĞRULAMA TESTLERİ

Elektromanyetik uyumluluk ve girişim konusunda hem cihaz sayesinde hem de platform ve sistem seviyesinde çeşitli testler vardır. Bu testlerde kullanılan ölçütler de EMI – EMC standartları olarak belirlenmişlerdir. Bu standartlar ürünün kendi elektromanyetik olarak kalitesini belirleyen başlıca unsurlardır. Standartlarda iki önemli unsur yer alır.

*Test sınır değerleri.

*Test yöntemleri.

Askeri cihazlar ayrı standartlar mevcutken ticari cihazlar için ayrı mevcuttur. EMI – EMC testinin iki farklı yönü vardır.

*Emisyon

*Bağışıklık (Alınganlık)

Emisyon testleri de 2 farklı yöntem ile yapılır. İlk olarak iletkenlik yöntemiyle yapılan emisyon testlerinde cihazın veya sistemin akım ve gerilim parametreleri ölçülür. Bu parametreler ölçülürken de akım probu ile akım, LISN (Line Impedance Stabilization – Hat Empedansı Sabitleyici Şebeke) ile de gerilim ölçülür.

Işıma yoluyla emisyon testlerinde ise elektrik alan ve manyetik alan ölçülür. Ölçüm yöntemi olarak elektrik alan antenleri veya halka antenler kullanılır. Bikonik antenler (30 – 300 MHz), Log – periyodik antenler (300 200 MHz) veya Huni antenler (2000 – 18000 MHz)de kullanılabilir.

EMI Alıcı yöntemini kullanarakda tüm ölçümler çak daha kolay şekilde gerçekleştirilebilir. Bunun yanı sıra elektrik alan probu kullanılarak da yüksek alanların ölçümü de sağlanabiliyor.

Tüm bu testlerde kullanılan 4 farklı test alanı bulunmakta:

*Ekranlı Oda

*Yarı Yansımasız Oda

*Tam Yansımasız Oda

*Açık Saha Test Alanı

Ekranlı oda, dış elektromanyetik ortamdan yalıtılmış bir alandır. Faraday kafesi bunun en büyük ve ilk örneğidir. Yansımasız oda ise duvarlarında elektromanyetik dalgayı soğurucu malzeme bulunan alandır.

EMC TESTİ NASIL YAPILIR

Cihazların ya da sistemlerin olduğu ortamlarda oluşan elektromanyetik gürültülerden ne kadar etkilendiğinin kontrolü yapıldığı Bağışıklık EMC testleri.

Kullandığımız elektronik cihazların  ve hassasiyet seviyelerinin sayısının her gün arttığı günümüzde EMC testleri artık bir zorunluluk haline gelmiştir.

EMC laboratuvarında test ve belgelendirme hizmetleri verilen ürün gruplarından bazıları:

*Elektrik Ev Aletleri

*Elektrikli Ticari Aletler

*Aydınlatma armatürleri

*Profesyonel ve Endüstriyel Cihazlar

*Ölçüm ve Kontrol Cihazları

*Medikal cihazlar

 

EMC, standartları uygulandığı yere, standartlara uygun ayırma sistemleri vardır. Bu standartlar bütün ülkeler kabul görmüştür. Sivil standartlar askeri ürünler için de tasarlanmıştır.

EMC Testi Nasıl Yapılır

 

EMC KAPSAMASINDAKİ TESTLER

*Radyo ve telekomünikasyon cihazları

*Otomotiv Elektroniği

*Tıbbbi Cihaz

Bilişim Epikmanı

*Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayii tipi)

*Aydınlatma

*Laboratuvar ekipmanı

*Elektrikli oyuncaklar

*Ağır endüstri ürünleri

*İnşaat malzemeleri ve ekipmanları

*Güvenlik sistemleri ve alarmlar

*Demiryolu Ekipmanları

*Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri Testleri

İNGİLİZCE KARŞILIKLARI

*Antenna immunity to RF voltage (S2b)

*Antenna input immunity (S1)

*Antenna screening effectiveness (S4)

*Conducted disturbances immunity

*Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)

*Electrostatic discharge (ESD) immunity

*Electrical disturbances from conduction and coupling immunity for vehicles

*Electrical fast transient / burst immunity

*Harmonic current emission

*Harmonics and interharmonics immunity

*Immunity from radiated fields (S3)

*Immunity to induced voltages (S2a)

*On-site EMC testing

*Power frequency magnetic field / oscillatory waves immunity

*Power interference

*Power supply conditioning

*Radiated emissions and EMF

*Radiated field immunity

*Voltage fluctuation / flicker

*Voltage surge immunity

*Voltage dips / interruptions immunity

EMC TESTİ YAPMAK İÇİN NELER GEREKLİDİR

Radyo iletim, mikrodalga iletişim, x-ray makineleri ve çok sayıda diğer ürünler için kullanabileceğimiz son derece sınırlı elektromanyetik spektruma sahibiz.

Ne yazık ki, vericileri olmayan elektronik cihazlar bile, elektronik devrelere özgü anahtarlama akımları ve voltajın bir yan ürünü gibi, elektromanyetik radyasyonu yaymaktadır. Elektronik ürünlerden gelen istenmeyen elektromanyetik radyasyonların miktarını sınırlamaksızın, elektromanyetik spektrum olumsuz etkilenebilir ve radyo iletimi için ayrılmış frekans bantları tehlikeye atılabilir.

Kablosuz olmayan ve kablosuz elektronik ürünlerin sayısı artmaya devam ederken, önceden paketlenmiş elektromanyetik spektrum daha da kalabalık hale gelecektir. Bu önemli kaynağın korunması, cihazların gelecekte düzgün şekilde çalışmaya devam etmesini sağlamak için kritik önem taşır.

GÜVENLİK

Birçok ürün için, EMC performansı yaşam ile ölüm arasındaki fark anlamına gelebilir. Birçok tıbbı, endüstriyel, askeri, otomotiv ve havacılık ürünlerinin (ve diğerlerinin) güvenlik açısından kritik uygulamaları vardır.

Bu ürünlerin görevi, güç kaynağı dalgalanmaları, ESD veya radyasyona sahip elektrik alanları gibi elektromanyetik olgular nedeniyle başarısız olursa, hayatlar kesinlikle risk altında olabilir.300 cephaneliğin hepsinin bir uçtaki 3600 feet’lik 7 watt’lık bir güç ilettiğini düşünün – elektrik sistemlerinin bu tür elektromanyetik ortamlara dayanabilmesini sağlayan titz EMC testi.

ÜRÜN PERFORMANSI (KALİTE)

Elektronik bir ürünün görevi ve performansı, harici ve dahili olarak üretilen EMC fenomenlerinden kolayca etkilenebilir. Örneğin, dahili güç kaynağı düzenlemeniz çok gürültülü ise, hassas analog ölçümleri (sesnsör ürünleri için) olumsuz etkileyebilir veya bir kablosuz vericinin performansını düşürebilir (kablosuz ürünler için). Bunların her ikisi de dahili EMC sorunları için örneklerdir.

Harici olarak, ugulana EMC olguları, veri bozulmasından hassas ölçme hassasiyetine, RF performanslarından kızartma IC’lere kadar sınırsız sayıda ürünü negatif etkileyebilir. EMC testi, cihazınızın tipik bir neredeyse sınırsız sayıda ürünü negatif etkileyebilir. EMC testi, cihazınızın tipik bir EMC ortamında beklendiği gibi çalışmaya devam etmesini sağlamaya yardımcı olur ve ürünün geri dönüş oranını zayıf EMC performansına düşürür.

Test laboratuvarlarını ve devlet memurlarını meşgul etmek Laboratuvarın EMC test sonuçlarına, belki de satış miktarına veya şirketin büyüklüğüne bakılmaksızın uygulanan büyük test fiyat etiketi ve her yıl pazara giren uyumlu olmayan cihazların kesilme hacminin iyi belgelenmiş değişkenliği göz önüne alındığında, Üreticilerin tüm süreç hakkında alaycı davrandıklarını görün.

Avrupa çapında bir uygunsuzluk ile ilgili resmi bir 2013 raporu:>% 35 teknik gereksinimlere uyumsuzluk ve>% 60 dokümantasyona uyumsuzluk.

EMC testinin hem küçük hem de büyük üreticilere büyük bir yük olabileceği ve etkililiğinin bazen tartışılabilir olabileceği doğrudur. Fakat kurallar, gerçek sorunlardan (aşağıdaki geçmişi inceleyin) ortaya çıkmış ve hükümet ve özel altyapı bu kuralları barındırmak ve uygulamak için büyümüştür.

Cezalar

 

EMC testi cezaları Piyasada uyumlu olmayan bir cihazla yakalanırsanız, para cezaları ve eylemler önemsizden korkunç seviyelere değişebilir.

Yasal şirket olan Fish & Richardson, FCC’ye karşı yasal işlemlerin bir özetini yayımladı.

EMC kapsamındaki testler;

*Radyo ve telekomünikasyon cihazları

*Otomotiv Elektroniği

*Tıbbi Cihaz

*Bilişim Ekipmanı

*Ev ve ticari ürünler

*Ev aletleri ve elektrikli aletler (ev veya sanayi tipi)

*Aydınlatma

*Laboratuvar ekipmanı

*Elektrikli oyuncaklar

*Ağır endüstri ürünleri

*İnşaat makineleri ve ekipmanları

*Güvenlik sistemleri ve alarmlar

*Demıryolu Ekipmanları

*Sağlık, fitnes ve güzellik ürünleri

Testleri Bu Cihazlarla Yapıyoruz

*Antenna immunity to RF voltage (S2b)

*Antenna input immunity (S1)

*Antenna screening effectiveness (S4)

*Conducted disturbances immunity

*Conducted emissions (continuous and discontinuous interference)

emc testi gereklilikleri
emc testi gereklilikleri

 

 

 

 

 

 

 

 

EMC TEST LABORATUVARI

Tüm elektrikli, elektronik ve elektromekanik cihazlar, çalışırken çevreye bir miktar elektromanyetik enerji yayar. Ortaya çıkan veya ortamda var olan  enerjiden cihazların etkilenmesine sebep olan olaya “elektromanyetik girişim” denir.

Cihazların havaya yaydığı uzaysal ışıma ile gerçekleşebileceği gibi cihazın içinden çıkan kablolardan iletkenlik yoluyla da oluşabilir. Elektromanyetik uyumluluk ise, bir cihaz veya sistemin elektromanyetik bir yerde, bir girişime neden olmadan ve bir girişimden etkilenmeden çalışmaya devam etmesidir. Başka bir deyişle, cihaz veya sistemin çalışıyorken diğer cihaz veya sistemleri etkilememesi ve onların çalışmasından etkilenmemesi olarak da söylenebilir.

Mobilite olarak hem komponent hem de araç için gerekli olan kapsamında, EMC testlerini gerçekleştirerek Avrupa’dan E tip onay belgesi sunabilmekteyiz.

Motorlu Taşıtlar – Radyo Parazit Giderici Donanımlar Konusunda Taşıtların Onayı İle İlgili Hükümler EMC, elektrik ve elektronik cihazların çevredeki diğer elektrik ve elektronik cihazlarla etkileşime neden olmaları ya da diğer cihazların etkileşimine maruz kalmalarına yönelik temel koşulları belirler.

Araçların çevresinde hassas alıcıların ve kuvvetli vericilerin artması ile birlikte araçlardaki elektromanyetik uyumluluk konusu önem kazanmış ve zorunluluk haline gelmiştir.

Avrupa birliği içinde elektrik- elektronik cihazların tümü elektromagnetik uyumluluk konusunda bu regülasyonu esas almak zorundadır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

EMC direktifi bünyesinde elektirik- elektronik elemanlar bulundurarak elektromanyetik etkileşime neden olan ya da kendi görevi elektromanyetik alanlardan etkilenebilen tüm elektrik- elektronik cihaz ve sistemleri kapsar.

Elektrik- elektronik cihazların yaklaşık tümü EMC direktifi kapsamına girer.

İstisnaları vardır.

EMC deneyleri; öngörülen askeri ve ticari standartlar uyarınca “tam yansımasız oda”, “yarı yansımasız oda”, “açık saha deney alanı” ve “ekranlı odalar” içerisinde gerçekleştirilmektedir. Tam / yarı yansımasız odalar; harici elektromanyetik girişimlerden izole edilmiş ve içleri elektromanyetik soğutucu malzemelerle kaplanmış özel ortamlardır. Ekranlı odalar ise sadece topraklanmış düz metal plakalardan oluşan harici elektromanyetik girişimlerden dolayı izole edilmiş yapıya sahip odalardır.

EMC Laboratuvarında, ülkemizde nadir olarak kurulu bulunan büyük hacme sahip tam ve yarı yansımasız odalar bulunmaktadır. Tam yansımasız oda içerisinde 700 MHz – 40 GHz frekans aralığında izotropik prob kalibrasyonları, yarı yansımasız oda ve açık saha deney alanı birlikte kullanılarak 30 MHz- 40 GHz frekans aralığında yönlü anten kalibrasyonları yapılabilmektedir.

EMC ÖLÇÜM CİHAZLARI

Endüstriyel üretim cihazları,

Mobil ve ticari radyo, telefon cihazları,

Evlerde kullanılan radyo/TV alıcıları,

Amatör radyo cihazları,

Tıbbi ve bilimsel cihazlar,

Evlerde kullanılan elektronik cihazlar,

Bilgi teknolojilerine yönelik cihazlar,

Radyo/TV vericileri

 

Havacılık ve denizcilikte kullanılan radyolar,

Haberleşme ağları ve ilgili cihazlar,

Eğitimle ilgili elektronik cihazlar,

Flamanlı ve florasan lamba kullanan aydınlatma cihazları elektromanyetik dalgalardan etkilenmesi, ama kendisinin oluşturduğu elektromanyetikten etkilenmemesi gerekmektedir.

EMC testlerinin en önemli yeri; test düzeneği ve test koşullarıdır. Test düzeneklerinin standartlarda verilen şekilde olması, test sonuçlarının doğruluğu ve geçerliliği için birincil önceliklidir. Bu izlenimde, EMC testleri özel test ortamları gerektirmektedir.

Yayınım testleri, cihazın bulunduğu ortama yaymış olduğu elektromanyetik enerjiyi değerlendirirken, bağışıklık testleri, ortamdaki elektromanyetik enerjinin cihazı ne derece etkilediğini inceler. Bu iki temel konu, enerjinin “bağlaşım yoluna” göre de “iletkenlik yoluyla” veya “uzaysal ışıma yoluyla” uygulanan 2 farklı test ile değerlendirilir.

Test Yapılabilen Ürün Standartları

*EN 61000-6-1 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif sanayi ortamları için Bağışıklık Standardı

*EN 61000-6-2 Endüstriyel çevreler için bağışıklık

*EN 61000-6-3 Yerleşim Birimleri, Ticari ve Hafif Sanayi Ortamları İçin Emisyon Standardı

*EN 61000-6-4 Endüstriyel Ortamlar İçin Emisyon Standardı

*EN 60601-1-2 Elektrikli Tıbbî Cihazlar- Elektromanyetik Uyumluluk- Kurallar ve Deneyler

*EN 55024Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri

*EN 62052-11Elektrik ölçme donanımı(a.a.) – Genel kurallar, deneyler: Sayaç

*EN 55014-1 Ev ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Elektrikli Aletler ve Benzeri Cihazlar İçin Özellikler- Yayılım

*EN 55014-2 Elektromanyetik Uyumluluk-Ev ve Benzer Yerlerde Kullanılan Cihazlar, Aletler ve Benzer Cihazlar İçin Bağışıklık Kuralları- Ürün Aile Standardı

*EN 61326Ölçme, Kontrol ve Laboratuvarda Kullanım İçin Elektrikli Cihazlar-Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) Şartları

emc ölçüm cihazları

 

 

 

 

 

 

EMC NEDEN GEREKLİDİR

Günlük hayatımızın büyük bir zamanını almaktadır hayatımızı etkileyen özellikleri var. Yaşantımızın her zamanında gözlemleyebiliriz. EMC testinin önemi, prize takılı televizyon ve farklı elektronik cihazın birbirini etkileyerek televizyon ekranında dalgalanma yapması, cep telefonlarının araç ABS sistemlerin etkilemesi, baskı devrelerde sızıntı, cep telefonu ile konuşurken bilgisayarda gürültü oluşması gibi örnekler verilebilir.

Bütün bu olumsuzluklar ürünlerin hatalı çalışmasına yol açacağı gibi ciddi iş kazalarına da sebep olmaktadır. Bu yüzden Elektromanyetik Uyumluluk ciddi önem taşımaktadır.

Zorunlu olarak Elektronik aksamlı veya elektronik ürün, makinenin pazarlanabilmesi için CE Belgesi- işaretlemesi uygun yapılmalıdır. 2014/30/AB Elektromanyetik uyumluluk yönetmenliği sınırları içinde oluşan zorunlu standartlara göre uygun olması gerekmektedir. Bu uygunluk standartlara göre test ve raporlamayla desteklenmelidir.

EMC Standartları:

ASKERİ DENEYLER

(MIL STD461E) Askeri Cihazlar; Elektrik / Elektronik ve Elektromekanik Cihaz ve Alt Sistemler

CE101 (30Hz – 10kHz),

CE102 (10kHz – 10MHz)

CS114 (10KHz – 400MHz)

CS115 (30ns Darbe Genişliği),

CS116 (10kHz – 100MHz Sönümlü Sinüs)

RE101 (30Hz – 10kHz),

RE102 (10kHz – 18GHz)

RS101 (30Hz – 100kHz),

RS103 (80MHz – 18GHz, 20V/m)

(MIL STD 220B) Elektrik Filtreleri (Filtre Performans Deneyi)

(IEEE STD 299) Ekranlı Test Ortamları (Elektromanyetik Ekranlama Etkinliği Ölçümü)

EMC Test Laboratuvarı

 

EMC Test Standartları

EMC Test Standartları

Aşağıda makinalar, ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar ve bilgi teknolojisi cihazları için uygulanması gereken ürüne özel EMC standartları listelenmiştir. CE belgesi ve uluslararası onay çalışmalarında ürününüze uygun olanlar seçilip gerekli EMC testleri uygulanarak standardın belirttiği şekilde raporlanmaktadır.

  • EN 61000-6-1 Elektromanyetik uyumluluk (emu);Bölüm 6-1:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için bağışıklık standardı
  • EN 61000-6-3 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-3:Genel standardlar-Yerleşim birimleri, ticari ve hafif sanayi ortamları için emisyon standardı
  • EN 61000-6-2 Elektromanyetik uyumluluk (emu) – Bölüm 6-2: Genel standardlar – Endüstriyel çevreler için bağışıklık
  • EN 61000-6-4 Elektromanyetik uyumluluk (emu)-Bölüm 6-4: Genel standardlarEndüstriyel ortamlar için yayınım standardı
  • EN 55014-1: Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli aletler ve benzeri cihazlar için özellikler- Bölüm 1: Yayılım
  • EN 55014-2: Elektromanyetik uyumluluk-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan cihazlar, aletler ve benzeri cihazlar için bağışıklık kuralları- Ürün aile standardı
  • EN 55022: Bilgi teknolojisi cihazları – Radyo bozulma karakteristikleri – Sınır değerleri ve ölçme metotları
  • EN 55024: Bilgi teknolojisi cihazları – Bağışıklık karakteristikleri – ölçme metotları ve sınırları

EMC Nedir | Taşar Danışmanlık

EMC Nedir?

Elektromanyetik Uyumluluk (ElectroMagneticCompatibility / EMC)
•EMC: Elektromanyetik girişim ya da fiziksel hasar gibi istenmeyen etkilere yol açabilen elektromanyetik enerjinin üretilmesi, yayılımı ve alınması ile ilgilenen elektronik mühendisliğinin bir alt dalıdır.
•EMC Testi’nin amacı ortak bir elektromanyetik çevrede farklı cihazların doğru şekilde ve uyum içinde çalışmasını sağlamaktır.
•Elektrik ile çalışan bir cihazda iki farklı elektromanyetik etki görülür: Dış ortama yayılım yapar ve dışarıdan etkilenir.
•Dış ortama yayılım yapması yayılım (emission) test standartları ile sınırlandırılmıştır. Örneğin şehir şebekesine yaydığı elektromanyetik enerjinin belirlenen sınırın altında olup olmadığı tespit edilir.
•Dışarıdan ne kadar etkilenip etkilenmediği de bağışıklık (immunity) testleri ile belirlenmiştir. Örneğin 4kV seviyesinde ESD sinyaline bağışıklığı tespit edilir.
Neden EMC?
•Yasal gereklilikleri yerine getirmek
•Müşteri memnuniyeti
•Zarar veren etkilerini ortadan kaldırmak

EMC Nedir?

YENİ EMC YÖNETMELİĞİ 2 Ekim 2016 PAZAR tarihli Resmi    Gazete’de yayımlanmıştır. 20 Nisan 2016’da AB tarafından yayımlanan İngilizce yönetmelik (2014/30/EU) 2 Ekim 2016’dan itibaren Türkiye’de 2014/30/AB olarak uyumlaştırılmış oldu. Yeni yönetmeliğe aşağıdaki linkten erişebilirsiniz: ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2014/30/AB) bakınız.

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, donanımın elektromanyetik uyumluluğunu düzenlemek ve donanımın yeterli bir elektromanyetik uyumluluk seviyesine uyacak şekilde piyasanın işleyişini sağlamaktır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 5 inci maddede tanımlanan donanımı kapsar.

(2) Bu Yönetmelik;

a) 24/3/2007 tarihli ve 26472 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanımı,

b) Hava aracı, motor, pervane ve haberleşme cihazları dâhil uçuşta bir hava aracını işletme veya kontrol etmekte kullanılan veya kullanılması amaçlanan her türlü alet, gösterge, ekipman, mekanizma, parça, teçhizat, donanım veya yazılımı ile gövde, motor veya pervanenin bir parçası olan veya hava aracını yerde manevra yaptırmakta kullanılan ekipmanları,

c) Piyasada bulundurulmamak kaydıyla amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz donanımı, (Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticarî donanım, piyasada bulunan donanım olarak kabul edilmez.)

ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanımı,

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanımı,

e) Profesyonellere yönelik, yalnızca araştırma ve geliştirme tesislerinde bu amaçlar doğrultusunda özel olarak üretilmiş değerlendirme kitlerini,

EMC Nedir
EMC Nedir?

kapsamaz.

(3) Birinci fıkrada belirtilen donanıma ilişkin Ek-I’de belirtilen temel gerekliliklerin başka Avrupa Birliği mevzuatında daha detaylı olarak kısmen ya da tamamen düzenlenmesi durumunda söz konusu mevzuatın uygulamaya girdiği tarihten itibaren bu gerekliliklere ilişkin olarak bu Yönetmelik uygulanmaz veya bu Yönetmeliğin uygulanması durdurulur.

EMC Nedir?